سهم خوراك هاي مختلف در توليد محصولات پتروشيمي

//سهم خوراك هاي مختلف در توليد محصولات پتروشيمي
Petrochemical-Feedstocks

تا سال 2000 عمده مواد پايه پتروشيمي از جمله الفين ها و آروماتيك ها از مواد پايه نفتي توليد مي شد اما در 2 دهه اخير يكي از اتفاقاتي كه رخ داده است استفاده از مواد پايه گازي براي توليد محصولات پتروشيمي مي باشد. همانطور كه در نمودار زير ملاحظه مي شود در حال حاضر حدود 44% از مواد پتروشيمي در واحدهاي كراكر نفتا حاصل مي شود و حدود 30 درصد آن هم در واحدهاي ريفرمينگ حاصل مي شود

:

  • عمده مواد پتروشيمي از اتان، پروپان و نفتا حاصل مي شوند
  •   مناطقي كه مازاد عرضه اتان و قيمت مناسب گاز طبيعي دارند براي واحدهاي كراكينگ بخار مناسب هستند
  • اولفين ها شامل(اتيلن، پروپيلن و بوتادي ان)  و همچنين آروماتيك ها(بنزن، تولوئن و زايلن) 90 درصد محصولات پتروشيمي را شامل مي شوند و مواد اصلي تشكيل دهنده پتروشيمي را شامل مي شوند

منبع 

1 Comment

  • اذرارللزاراتذرلاذرتلذ

    foghani 07.11.2017

Leave a comment

Your email address will not be published.