چين آينده بازار متانول را در جهان رهبري خواهد كرد

//چين آينده بازار متانول را در جهان رهبري خواهد كرد

طبق مطالعات موسسه   IHS تقاضاي جهاني متانول تا سال  2023 بطور متوسط 6 درصد رشد خواهد كرد. پيش بيني مي شود كه مصرف متانول در آن سال به 109 ميليون تن برسد.

چين در افزايش مصرف متانول نقشي اصلي ايفا مي كند و آمريكاي شمالي هم به لطف گازهاي ارزان Shale Gas رشد قابل ملاحظه اي را در توليد تجربه خواهد كرد. اين افزايش توليد متانول در آمريكاي شمالي حدود 6 برابر نسبت به رشد فعلي افزايش نشان مي دهد.

متانول ساده ترين تركيب آلي است كه به عنوان ماده اوليه تركيباتي مثل فرمالدئيد و اسيد استيك و … استقاده مي شود. از جمله مصارف اصلي متانول توليد الفين ها مي باشد و پيش بيني مي شود در سال هاي آتي رشد قابل ملاحظه اي داشته باشد.

همچنين مصرف متانول به عنوان سوخت رشد زيادي خواهد داشت. استفاده از متانول به عنوان مخلوط بنزين، توليد بيوديزل، توليد MTBE، جايگزين سوخت پروپان از جمله موارد مصرف متانول در سال هاي آتي خواهد بود كه رشد زيادي خواهد داشت.

موسسه IHS همچنين پيش بيني كرده است مصرف چين تا سال 2023 بيش از دو برابر شود و به عدد 68 ميليون تن در سال برسد. در سال 2017 آمريكاي شمالي صادر كننده متانول در جهان خواهد بود و همچنين خاور ميانه نيز به عنوان يكي از صادركنندگان متانول بشمار مي آيد.

 

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.