صنایع پایین دستی پتروشیمی

/صنایع پایین دستی پتروشیمی
لاستیک بوتیل

لاستیک بوتیل

کد طرح 10004 نام طرح لاستیک بوتیل  BUTYL RUBBER ظرفیت طرح 40.82...