صنایع بالادستی پتروشیمی

/صنایع بالادستی پتروشیمی
ایزو پروپانول

ایزو پروپانول

کد طرح 10004 نام طرح ایزو پروپانول  ISOPROPANOL ظرفیت طرح 136 هزار تن در...

آکریلونیتریل

آکریلونیتریل

کد طرح 10003 نام طرح آکریلونیتریل ACROYLONITRILE ظرفیت طرح 181.4 هزار تن در...