دانش فنی

/دانش فنی
آکریلونیتریل

آکریلونیتریل

کد طرح 10003 نام طرح آکریلونیتریل ACROYLONITRILE ظرفیت طرح 181.4 هزار تن در...