پتروشیمی

/پتروشیمی
ایزو پروپانول

ایزو پروپانول

کد طرح 10004 نام طرح ایزو پروپانول  ISOPROPANOL ظرفیت طرح 136 هزار تن در...

آکریلونیتریل

آکریلونیتریل

کد طرح 10003 نام طرح آکریلونیتریل ACROYLONITRILE ظرفیت طرح 181.4 هزار تن در...

آب اکسیژنه

آب اکسیژنه

شرح خلاصه فرايند توليد مرسوم ترين روش در...

پلی اتیلن سبک (LDPE)

پلی اتیلن سبک (LDPE)

کد طرح 10001 نام طرح پلی اتیلن سبک (LDPE) ظرفیت طرح 300 هزار...