آموزش دوره های تخصصی

/آموزش دوره های تخصصی

دوره های تخصصی که در حال حاضر شرکت برگزار می کند برای سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی می باشد.  در طی سال های گذشه سعی کرده این که این دوره ها در حد امکان کاملا بصورت کاربردی باشد. از آنجایی که بخش عمده ای از مخاطبان این دوره ها مهندسان و کارشناسان مرتبط و درگیر در صنعت می باشند بدیهی است مفید بودن دوره جز اولیت های کاری می باشد.

لیست دوره ها:

  • دوره کامل ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های صنعتی و خدماتی
  • دوره کامل ارزیابی اقتصادی و مطالعات بازار طرح های تولیدی
  • دوره آموزشی ارزیابی و تحلیل مالی با استفاده از نرم افزار کامفار COMFAR III
  • دور آموزشی ارزیابی و آنالیز ریسک پروژه های صنعتی با استفاده از نرم افزار CRYSTAL BALL