مدیریت پیمان

/مدیریت پیمان

خدمات شرکت کیمیا صنعت در این بخش شامل موارد زیر می باشد:

  • مدیریت پروژه
  • مدیریت بر نصب
  • مدیریت بر کنترل کیفیت
  • مدیریت بر زمان، هزینه و ریسکهای محتمل پروژه

از خدمات دیگرشرکت مهندسی کیمیا صنعت، تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و همچنین مذاکره و انتخاب پیمانکار مناسب می باشد. خدمات بخش تهیه اسناد مناقصه شامل مراحل زیر می باشد:

  • تهیه دعوت نامه اولیه مناقصه
  • تهیه اسناد رسمی مناقصه
  • شرایط قرارداد (عمومی و خصوصی)
  • دریافت پیشنهاد های اخذ شده
  • مذاکره با پیمانکاران و انتخاب پیمانکار مناسب

برنامه ریزی اولیه

در دست ساخت می باشد.

روند پروژه

در دست ساخت می باشد.

مدیریت زمان

مدیریت بحران

مدیریت مالی

مدیریت کنترل کیفیت

در دست ساخت می یاشد.

در دست ساخت می باشد.