تیم

/تیم
مهندس محمد احمدی

مهندس محمد احمدی / کارشناس ارشد فنی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی برق از دانشگاه تهران و فوق لیسانس مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس
مهندس محمد مومنیان

مهندس محمد مومنیان / کارشناس ارشد فنی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فردوس مشهد / 5 سال سابقه اجرایی در شرکتهای صنعتی و خدماتی
مهندس اسماعیل بیناییباش

مهندس اسماعیل بینایی باش / کارشناس ارشد فنی

فارغ التحصیل لیسانس متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس مهندسی مواد از دانشگاه تربیت مدرس
مهندس صادق ساجدی

مهندس صادق ساجدی / کارشناس ارشد طراحی صنعتی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر و فوق لیسانس مهندسی هوافضا از دانشگاه امیرکبیر
خانم اعظم رییسی

خانم اعظم رئیسی / کارشناس مالی

فارغ التحصیل لیسانس مدیریت بازگانی از دانشگاه گرگان/7 سال سابقه اجرایی در امور مالی و حسابداری
مهندس قاسم رئیسی

مهندس قاسم رئیسی / مدیر فنی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی زمین شناسی از دانشگاه شاهرود

فوق لیسانس از دانشگاه آزاد کرج

مهندس حامد رئیسی

مهندس حامد رئیسی / کارشناس ارشد فنی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه گرگان / 8 سال سابقه اجرایی در شرکتهای مهندسی و پیمانکاری
مهندس مینا شاه آبادی

مهندس مینا شاه آبادی / کارشناس ارشد فنی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد تهران شمال و فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد تهران
مهندس فرین رضایی

مهندس فرین رضایی / کارشناس ارشد فنی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه زنجان و فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد تهران شمال
مهندس رضا فروردین

مهندس رضا فروردین / مدیر بازرگانی و فروش

فارغ التحصیل لیسانس شیمی از دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه تربیت مدرس
مهندس هادی رئیسی

مهندس هادی رئیسی / مدیر اجرایی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی نفت از دانشگاه تهران و فوق لیسانس مهندسی پلیمر از دانشگاه تربیت مدرس
مهندس جواد فوقانی

مهندس جواد فوقانی / مدیرعامل

فارغ التحصيل دانشگاه شیراز در مقطع لیسانس فوق لیسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتی شریف