مهندس اسماعیل بیناییباش

/مهندس اسماعیل بیناییباش

مهندس اسماعیل بینایی باش

کارشناس ارشد فنی

فارغ التحصیل لیسانس متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس مهندسی مواد از دانشگاه تربیت مدرس