مهندس جواد فوقانی

/مهندس جواد فوقانی

مهندس جواد فوقانی

مدیرعامل

فارغ التحصيل دانشگاه شیراز در مقطع لیسانس فوق لیسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتی شریف