مهندس حامد رئیسی

/مهندس حامد رئیسی

مهندس حامد رئیسی

کارشناس ارشد فنی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه گرگان / 8 سال سابقه اجرایی در شرکتهای مهندسی و پیمانکاری