مهندس رضا فروردین

/مهندس رضا فروردین

مهندس رضا فروردین

مدیر بازرگانی و فروش

فارغ التحصیل لیسانس شیمی از دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه تربیت مدرس