مهندس صادق ساجدی

/مهندس صادق ساجدی

مهندس صادق ساجدی

کارشناس ارشد طراحی صنعتی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر و فوق لیسانس مهندسی هوافضا از دانشگاه امیرکبیر