مهندس فرین رضایی

/مهندس فرین رضایی

مهندس فرین رضایی

کارشناس ارشد فنی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه زنجان و فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد تهران شمال