مهندس قاسم رئیسی

/مهندس قاسم رئیسی

مهندس قاسم رئیسی

مدیر فنی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی زمین شناسی از دانشگاه شاهرود

فوق لیسانس از دانشگاه آزاد کرج