مهندس محمد احمدی

/مهندس محمد احمدی

مهندس محمد احمدی

کارشناس ارشد فنی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی برق از دانشگاه تهران و فوق لیسانس مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس