مهندس محمد مومنیان

/مهندس محمد مومنیان

مهندس محمد مومنیان

کارشناس ارشد فنی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فردوس مشهد / 5 سال سابقه اجرایی در شرکتهای صنعتی و خدماتی