مهندس مینا شاه آبادی

/مهندس مینا شاه آبادی

مهندس مینا شاه آبادی

کارشناس ارشد فنی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد تهران شمال و فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد تهران