مهندس هادی رئیسی

/مهندس هادی رئیسی

مهندس هادی رئیسی

مدیر اجرایی

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی نفت از دانشگاه تهران و فوق لیسانس مهندسی پلیمر از دانشگاه تربیت مدرس